Letter to Boris Johnson PM

Letter to Boris Johnson PM calling on him to re-open the investigation into Alun Cairns.

Llythyr at Boris Johnson AS yn galw arno i ail-agor yr ymchwiliad i Alun Cairns.

Dear Prime Minister

We know you are aware of the allegations against the MP for the Vale of Glamorgan, Alun Cairns, that he supported and promoted his friend Ross England as a candidate, as a member of his staff and his campaign manager, when he was aware of the strong likelihood that Mr England had deliberately collapsed a rape trial.

When this first came to light, Alun Cairns resigned as Secretary of State for Wales and a ministerial investigation was promised. The election then followed and Alun Cairns was selected by the Conservatives to be their candidate in the Vale Of Glamorgan, despite the fact he had resigned his ministerial position. Alun Cairns was re-elected.

The ministerial investigation that followed the election found no evidence to show he knew about the collapsed rape trial before he promoted his friend. It has since transpired that the investigation did not include any discussion with the survivor of the rape.

The survivor in this case has been treated appallingly - not just by Alun Cairns - but by the Conservative party as a whole. She has been forced to endure two trials and her rapist is now in prison. The man responsible for the collapse of the first trial went on to be employed by Mr Cairns despite objections from the survivor in the case who was already in Alun Cairns’ staff team.

Many women in Wales are unnerved to have an MP who has such a cavalier attitude towards rape and those who have been raped. He takes decisions on our behalf and he has not properly faced or answered the allegations against him.

Therefore, we the undersigned call upon you as leader of the Conservative Party and the Prime Minister to:

1. Re-open the ministerial investigation and ensure all relevant witnesses are interviewed. 
2. Make a referral to the complaints system for MPs.
3. Conduct a full internal party investigation to also discover who else supported and promoted Mr England while dismissing, undermining and belittling the survivor who, in this case, was a Conservative member of staff, to whom the party owed a duty of care.

Alun Cairns must be held to account and he must be forced to give a full and truthful account of his actions in this case as soon as possible.

 

Annwyl Brif Weinidog

Gwyddom eich bod yn ymwybodol o'r cyhuddiadau yn erbyn yr AS dros Fro Morgannwg, Alun Cairns, ei fod wedi cefnogi a hyrwyddo ei gyfaill Ross England fel ymgeisydd, fel aelod o'i staff a'i reolwr ymgyrchu, pan oedd yn ymwybodol o'r tebygolrwydd cryf i Mr England ddymchwel achos llys trais yn fwriadol.

Pan ddaeth hyn i'r amlwg gyntaf, ymddiswyddodd Alun Cairns fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru a cafwyd addewid o ymchwiliad Gweinidogol. Pan ddaeth yr etholiad cafodd Alun Cairns ei ddewis gan y Ceidwadwyr i fod yn ymgeisydd iddynt ym Mro Morgannwg, er ei fod wedi ymddiswyddo o'i swydd fel Gweinidog. Ailetholwyd Alun Cairns.

Ni chanfu'r ymchwiliad Gweinidogol, a ddilynodd yr etholiad, unrhyw dystiolaeth i ddangos ei fod yn gwybod am yr achos llys yn cael ei ddymchwel cyn iddo hybu ei gyfaill. Ers hynny, daeth i'r amlwg nad oedd yr ymchwiliad hwnnw'n cynnwys unrhyw drafodaeth gyda'r goroeswr trais.

Mae'r goroeswr yn yr achos hwn wedi cael ei drin yn arswydus nid yn unig gan Alun Cairns, ond gan y Blaid Geidwadol yn ei chyfanrwydd. Gorfodwyd hi i ddioddef dau achos llys ac mae'r ymosodwr bellach yn y carchar. Aeth y dyn a oedd yn gyfrifol am gwymp yr achos cyntaf ymlaen i gael ei gyflogi gan Mr Cairns er gwaethaf gwrthwynebiadau gan y goroeswr yn yr achos a oedd eisoes yn aelod o staff Alun Cairns.

Mae llawer o fenywod yng Nghymru yn teimlo'n betrus iawn i gael AS sydd ag agwedd mor ddi-hid tuag at dreisio a'r rhai sydd wedi cael eu treisio. Mae'n cymryd penderfyniadau ar ein rhan ac nid yw wedi wynebu neu ateb yr honiadau yn ei erbyn yn iawn.

Felly, yr ydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw arnoch fel arweinydd y Blaid Geidwadol a'r Prif Weinidog i

1. Ail-agor yr ymchwiliad gweinidogol a sicrhau bod yr holl dystion perthnasol yn cael eu cyfweld. 
2. Cyfeirio'r cwyn at system gwynion Aelodau Seneddol. 
3. Cynnal ymchwiliad mewnol llawn i ddarganfod pwy arall oedd yn cefnogi ac yn hyrwyddo Mr England tra'n diystyru, tanseilio a bychanu'r goroeswr, a oedd, yn yr achos hwn, yn aelod o staff y Ceidwadwyr, tra roess ganddynt ddyletswydd i ofalu amadni.

Rhaid i Alun Cairns gael ei ddwyn i gyfrif a rhaid iddo gael ei orfodi i roi adroddiad llawn a gonest am ei weithredoedd yn yr achos hwn cyn gynted ag y bo modd.

 

553 signatures

Will you sign?


Showing 448 reactions

 • Pixie Ⓥ 🐾 🐱 🐺 🦌 🦊 🌲 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇵🇸
  @PixieDread tweeted link to this page. 2020-01-13 12:33:04 +0000
 • Sharon Chapman
  signed 2020-01-13 12:32:52 +0000
 • Kate Maund
  signed via 2020-01-13 08:50:47 +0000
  I feel very strongly about this – we need to be able to trust those who represent us.
 • A G
  signed 2020-01-12 23:07:12 +0000
  This is appalling and needs investigating properly
 • Karen Adam
  signed 2020-01-12 22:42:54 +0000
 • Gareth Jones
  signed 2020-01-12 21:15:53 +0000
 • Sharon Morgan
  signed 2020-01-12 20:54:19 +0000
 • Andy Chyba
  signed 2020-01-12 20:47:36 +0000
 • C Price
  signed 2020-01-12 20:39:32 +0000
 • Marged Wiliam
  signed 2020-01-12 19:47:11 +0000
 • Ian Brown
  signed 2020-01-12 19:36:47 +0000
 • Curtis Evans
  signed 2020-01-12 19:23:00 +0000
  Curtis b Evans
 • Piers Hallihan
  signed 2020-01-12 18:52:36 +0000
 • Julian Carter
  signed 2020-01-12 18:40:38 +0000
 • Elfyn Williams
  signed 2020-01-12 18:29:49 +0000
 • Gill Griffin
  signed 2020-01-12 18:29:05 +0000
  Gill Griffin
 • Daniel Dominick
  signed 2020-01-12 18:11:58 +0000
 • Margaret Richardson
  signed 2020-01-12 18:01:28 +0000
 • Marigold Oakley
  signed 2020-01-12 17:52:50 +0000
 • alison maddocks
  signed 2020-01-12 17:20:43 +0000
 • Elaine Davies
  signed 2020-01-12 17:00:47 +0000
 • Mari Arthur
  signed 2020-01-12 16:54:36 +0000
 • Carwyn Jones
  signed 2020-01-12 16:01:31 +0000
  Alun Cairns should NOT have been allowed to stand as a Tory candidate at the last election. At least now, please do the rgiht thing, and re-open the investigation.
 • Claire Samuel
  signed 2020-01-12 15:46:08 +0000
 • Helen Funnell
  signed 2020-01-12 15:30:02 +0000
 • Allison Bowden
  signed via 2020-01-12 15:11:40 +0000
  ALLISON BOWDEN
 • Cenydd Blackwell
  signed 2020-01-12 15:10:45 +0000
 • Richard Smith
  signed 2020-01-12 14:55:42 +0000
 • Gemma Marshall
  signed 2020-01-12 14:26:55 +0000
 • Carl Squelch
  signed 2020-01-12 14:26:45 +0000

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns